Eylül 18, 2021

İmam nikahı nasıl bozulur ve şahit gerekir mi? Dini nikahı bozan durumlar

ile admin

Dinimizde İslam hukukuna nazaran boşanma koşullarının sağlanması halinde Allah katında boşanma gerçekleşmiş olur. Allah’ın en sevmediği helaller ortasında olan boşanmaya dair en çok merak edilenleri sizler için araştırdık. İslam’da boşanma ve talak ile ilgili bilinmesi gereken değerli detaylar haberde! Sinirliyken boş ol demenin kararı:

“Onlarla (kadınlarla) güzellikle geçinin. Şayet onlardan hoşlanmıyorsanız (sabredin). Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah, çok güzel kılmış olabilir.” (Nisa, 4/19) ayet-i kerimesine bakıldığında her ne kadar haram olmasa bile Allah (c.c)’un mecburiyet gerektirmedikçe boşanma olmasına beğenilen bakmadığı apaçık görülmektedir. Yalnızca mal varlığı için boşanma talep eden bayanların durumunun münafıklık alameti olarak gösterildiği hadiste şöyle bir tabir geçmektedir: “Hul’ yapan (kocasından mal karşılığı boşanmasını isteyen) bayanlar münafıktırlar.” (bk. Kenzu’l-Ummal, 9/661) Allah (c.c)’un katında en sevimsiz helallerden olan boşanma durumu her iki tarafın hayatını etkileyecek çok değerli bir kuruluştur. 

  • HADİS-İ ŞERİF: Evleniniz, ancak (kurduğunuz aile yuvalarını) talâk ile yıkmayınız. Çünkü ondan arş-ı ilâhî titrer.” (Kenzu’l-Ummal, 9/661) 
     
  • Aldatma, aile içi şiddet, anlaşamama ve gibisi durumlar sonucu prestiji ile çiftler bir türlü anlaşamıyorsa ve evliliklerini götürmek artık imkansız bir hal almışsa boşanma daha güzel bir karar üzere gelebilir.
     
  • Hasebiyle da boşanmaya karar veren evli çiftler resmi nikahtan kıydırdıkları imam nikahını da göze alarak Kurana nazaran boşanma gerçekleştirmelidir.

KURANA NAZARAN BOŞANMA NASIL OLUR? DİNİ NİKAHI BOZMA KOŞULLARI

Allah (c.c), Kuran-ı Kerim’deki Nisa Müddetinde “Ey peygamber! Bayanları boşamak istediğinizde, onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik hâllerinde ve kendileriyle cima etmemişken) boşayın ve iddeti sayın…” (Talak/1) buyurmaktadır. Şuurlu ve şuurlu bir Müslümanın mecburî olmadığı surece boşanmaya yanaşmaması gerekir.  Evlilikte boşanmayı düşündürecek rastgele bir istikamet sebebiyle fevri davranan kimselerin boşanmayı bir defa daha düşünmeleri gerekir. Zira bir huy beğenilmezse öteki huy beğenilebilir ya da bir tarafta olumsuzluk varsa başka tarafta iyi davranışlar görülebilir.

Kuran-ı Kerim’e nazaran boşanmaya bakıldığında Allah (c.c) erkeğin boşanma hakkına “Talak” bayanın boşanma hakkına ise “İftida” olarak zikretmektedir. Evlilik kontratı esnasında erkek bayana boşama yetkisini verirse bu durum tefviz-i talâk olur. Boşanma gerçekleşse bile bayanın iddet mühleti zarfında nafakası ve meskeninin eşi tarafından karşılanması gerekir.

Bayan eşine kendisinden boşanmak istediğini söyleyebilir ve eşi de buna yönelik boşanma teklifinde bulunabilir. Şayet kocası bu teklifi kabul eder ise karı koca boşanabilirler.

Nikah, erkeğin eşine “boş ol” sözünü kullanmasıyla, eşlerden birinin dinden çıkmasıyla ve mahkeme yoluyla boşanmakla düşer.

TALAK MÜHLETİNE NAZARAN BOŞANMANIN GERÇEKLEŞME ŞARTLARI:

Kurana nazaran boşanma metodunun söz edildiği Talak Müddetinde Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

“Ey Nebî! Bayanları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de siz sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları hali bir yana, onları konutlarından çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sonlarıdır. Kim Allah’ın hudutlarını aşarsa elbet kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.

İddet sürelerini doldurduklarında onları ya yasal ölçüler içerisinde tutun yahut onlardan yasal ölçülere nazaran ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, Allah’a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona kâfi. Elbet Allah, buyruğunu yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talak, 65/1-3)

HADİS-İ ŞERİF: “Sünnet olan boşama bayanı pak iken, birleşmeden boşamak ve iki de şahit bulundurmaktır.”(Buharî, Talâk, I)

BOŞAMA MEHRİ NEDİR?

Boşanmayı düşünen çiftlerde erkek şayet nikahı altına aldığı eşini, birleşme (yatma) ya da gerçek halvetten evvel boşarsa, mehrin tamamını değil yarısını verir. Birleşme ya da gerçek halvetten sonra boşarsa, mehrin hepsini vermesi kuraldır.

BOŞANMA İÇİN ŞAHİT GEREKİR Mİ?

Kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de, “Boşanan bayanlar iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, veya onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.” (Talak, 65/2) tabiri geçmektedir. Ayette zikredilen ”şahit” probleminin boşamaya mı yoksa ric’î talakla boşadıktan sonra dönmeye mi yönelik olduğu ile ilgili farklı görüşler vardır. Hanefî mezhebinde, her ikisinde de şahit bulundurmak menduptur. (Teşvik edilen) İmam Şâfiî’ye nazaran boşamaya şahit tutmak mendup, dönmeye şahit tutmak ise vaciptir (Cassâs, Ahkâmü’l-Kur‘ân, V, 35-351; Râzî, Mefâtihu’l-ğayb, XXX, 34). Münasebetiyle boşama sırasında şahit tutma, boşama sürecinin kabul kaidesi değildir.

SİNİRLİYKEN BOŞAMANIN KARARI NEDİR? ÖFKELİYKEN ‘BOŞ OL’ DEMEK…

Akıl sahibi insanların şuurları yerinde ne dediğini bildikleri vakit hudut haliyle yaptıkları boşama geçerlidir. Lakin şuuru gitmiş iken ne yaptığını bilemeden fevrilikle öfkesine kapılarak kısaca denetimsizce yapılan boşamanın geçerli olmadığı kaynaklarda geçmektedir.(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IV, 452-453). Ne dediği ve ne yaptığını bilmemenin ölçüsü, hudut durumu geçtikten sonra kişinin o vakitteki hallerini  hatırlamamasıdır.

Gerçekten Hz. Peygamber (SAV) çok derecede öfke ve baskı altında yapılan boşamaların geçerli olmayacağını bildirmiştir (Ebû Dâvûd, Talak, 8; İbn Mâce, Talak, 16).

Kaynak: Yasemin