Eylül 20, 2021

İşveren ‘elimizde görüntülerin var’ diyerek, çalışanı işten attı!

ile admin

Patron temsilcisi, çalışanı ‘elimizde imgelerin var’ diyerek tazminatsız işten attı. Yargıtay ise, bakan ne karar verdi:

Yargıtay: “Ahlaksızlık yaptığı teziyle iş akdi patron tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedilenlerden manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık fiyatlı müsaade ve fiyat alacaklarının talep edildiği davada; patron yetkilisinin ellerinde manzaralarının bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının” davacının kişilik haklarına atak ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi tezlerini ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekir.” dedi. İşte o Karar: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Temel : 2014/2671

Karar : 2015/14580

Tarih : 16.04.2015

* İŞ AKDİNİN PATRON TARAFINDAN FESHİ

* DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA MÜDDETİ

* KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ

* MANEVİ TAZMİNAT

Özet: Davacı, ahlaksızlık yaptığı argümanıyla iş akdinin patron tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği savıyla manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık fiyatlı müsaade ve fiyat alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Evrak kapsamına nazaran “işveren yetkilisinin ellerinde imgelerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının” davacının kişilik haklarına atak ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi savlarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekir.

(4857 s. İş K m. 26) (6098 s. Borçlar K m. 58, 417)

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, manevi tazminatla yıllık müsaade fiyatıyla ücret alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

MAHALLÎ MAHKEMECE, davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Karar mühleti içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava evrakı için Tetkik Hakimi Ş.Aygün Dündar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra evrak incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, ahlaksızlık yaptığı argümanıyla iş akdinin patron tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği savıyla manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık fiyatlı müsaade ve fiyat alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

B) Davalı Karşılığının Özeti:

Davalılar, davacının istifa ederek işten ayrıldığını savunarak davanın reddine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

C) Mahallî Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan ispatlara ve eksper raporuna dayanılarak isteği kısmen karar ALTINA ALMIŞTIR.

D) Temyiz:

Kararı davacı avukatı TEMYİZ ETMİŞTİR.

E) Münasebet:

1-Dosyadaki yazılara toplanan kanıtlarla kararın dayandığı yasal gerektirici sebeplere nazaran, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

2- Evrak kapsamına nazaran “işveren yetkilisinin ellerinde imgelerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının” davacının kişilik haklarına atak ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi savlarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekirken Mahkemece, münasebeti dahi belirtilmeden yazılı formda talebin reddine karar verilmesi kusurlu olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın üstte yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.04.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak: Memurlar